Advertisement

Bisnis & Marketing :

PT. Radio Jayabaya Fatikha Hanimukti
Graha JYB lt.2
JL. Kartini No.12 Pocanan Kota Kediri Jawa Timur
Phone : 0354 – 682875 Fax : 0354 – 687722
E- Mail : redaksi.jybmedia@gmail.com